Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


I.    Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk
II.    Określenie stanowiska: Referent (ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych)
III.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie;
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)    nieposzlakowana opinia;
5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
6)    wykształcenie wyższe;
7)    znajomość przepisów wynikających z:

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U.  2018 r. poz. 554 z późn. zm.),
- ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017, poz. 180),
- ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj.. Dz. U. z 2017, r. poz. 220 z późn. zm.),
- ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2017, poz.1257 z późn.zm.

2. Wymagania dodatkowe:

1)    dobra znajomość obsługi komputera (w tym Microsoft Office) i urządzeń biurowych,
2)    umiejętność redagowania pism,
3)    uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,
4)    umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole, komunikatywność,
5)    wysoka kultura osobista,
6)    umiejętność analizy dokumentów,
7)    umiejętność pracy pod presją czasu,
8)    zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,
9)    doświadczenie w pracy biurowej.

IV.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przyjmowanie, weryfikacja i rejestracja wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych,
- ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego i energetycznego,
- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
- sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,
- współpraca z wnioskodawcami, instytucjami, organizacjami w zakresie pozyskiwania i weryfikacji dokumentacji i niezbędnej dla przyznania prawa do świadczeń,
- informowanie wnioskodawców o zasadach, kryteriach i trybie przyznawania z realizacji powierzonych zadań,
- sporządzanie comiesięcznych list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
- sporządzanie sprawozdań i zapotrzebowania na środki finansowe,
- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
- współpraca z komornikami, prokuraturą, policją, sądami i innymi instytucjami w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń,
- tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń,
- przygotowywanie dokumentacji na swoim stanowisku pracy i przekazywanie do składnicy akt M-GOPS w Lipsku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) miejsce pracy : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk;
2) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony – ok. 16 miesięcy;
3) praca jednozmianowa świadczona: od poniedziałku  do piątku – 40 godzin tygodniowo,
4) stanowisko pracy z dostępem do komputera,
5) bezpośredni kontakt z interesantami;
6) budynek biurowy jest jednopiętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy,
7) wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku (Zarządzenie Nr 3/2015 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku z dnia 06 lipca 2015 roku; zm. Zarządzeniem Nr 9/16 z dnia 10 sierpnia 2016 roku).

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie został osiągnięty.

VII. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy ( świadectwa pracy,   zaświadczenia -poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata);
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
7) oświadczenie kandydata stwierdzające iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia konkursu na Referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych
10) oświadczenie, iż kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu oraz adresu e-mail dla celów niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko Referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych”, w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. Kościelna 3, 16-315 Lipsk lub przesłać na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16 – 315 Lipsk
w terminie do dnia 15 października 2018 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do M-GOPS).

2. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje dodatkowe:

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87/642-22-31.
2. Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.
3. Otwarcie ofert i ich sprawdzenie pod względem formalnym odbędzie się bez udziału kandydatów.
4. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni indywidualnie  telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu kwalifikacyjnego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.mgops.um.lipsk.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.

Zgodnie z Klauzulą Informacyjną art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady EU 2018/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lipsku, ul. Kościelna 3, 16-315 Lipsk, reprezentowany przez Kierownika
M-GOPS w Lipsku.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – gmina@lipsk.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników, realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2018r., poz. 1260 z póżn.zm.) oraz Regulaminem naboru  na wolne stanowiska pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku ( Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r.).


Lipsk, 03 października 2018 r.

Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lipsku
mgr Monika Kobeldzis

Metryka strony

Udostępniający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Kobeldzis

Data wytworzenia: 2018-10-03

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-10-03

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-10-03

Rejestr zmian