Zapytanie ofertowe - rehabilitacja fizyczna

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku,
ul. Kościelna 3, 16-315 Lipsk

1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu zamieszkania (tj. teren Gminy Lipsk) wykonywanych w ilości 3 godziny tygodniowo rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu
tj. 12 godz. miesięcznie.

Godzin usług równa jest 60 min.

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć)
i nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. W związku
z powyższym zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, za liczbę godzin i liczbę osób objętych usługami. Zamawiający poniesie koszty za faktyczną liczbę godzin zrealizowanych usług u poszczególnych osób.

Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji wykonanej usługi tj. karty czasu pracy osoby świadczącej usługi, w której osoba/ opiekun własnoręcznym podpisem potwierdzi wykonanie usługi oraz prowadzenie indywidualnej karty klienta zawierającej informacje dotyczące oceny funkcjonowania społecznego, planu działań i realizacji zadań terapeutycznych. Po każdym zakończonym miesiącu, Wykonawca przekazuje do MGOPS
w Lipsku w/w dokumentację.

2) TERMIN WYKONANI USŁUGI: wrzesień- grudzień 2017 roku

3) WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY USŁUGI: Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.) tj.

  1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
  2. Osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5 świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  1. Ponadto osoba świadcząca specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
    o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a w/w Rozporządzenia musi posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2)  kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

4) WYMAGANE DOKUMENTY:

- życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu o których mowa w punkcie3;

- formularz ofertowy - zał. nr 1;

- oświadczenie o niekaralności – zał. nr 2;

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

5)TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w terminie do 08.09.2017 r. do godziny 14:00, mailowo na adres:mgops_lipsk@op.pl, faxem: 87 6422231, osobiście lub przesyłając na adres: MGOPS
w Lipsku ul. Kościelna 3, 16-315 Lipsk (decyduje data wpływu do biura).

6)KRYTERIA WYBORU OFERT:

- najkorzystniejsza cena brutto – 80 %,

- doświadczenie zawodowe – 20 %

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lipsku po wybraniu najkorzystniejszej oferty skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik M-GOPS w Lipsku –Beata Szmygiel,
tel. 87 6422231

 

Kierownik M-GOPS w Lipsku
Beata Szmygiel

Załączniki

  • Załączniki (PDF, 755,89 KB)

    Formularz ofertowy, oświadczenie o niekaralności

Metryka strony

Udostępniający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-09-05

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-09-02

Rejestr zmian